Карта на сайта българска версия[English Version]
Лого на Нотариалната камара
Нотариус Евгения Братоева
Рег. № 547
Софийски районен съд
 
  НачалоЗа насДейностиСправочникКонтакти
 
Нотариална тарифа
   

Тарифа
за нотариалните такси
към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с §2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. – бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009)
В сила от 1.07.2009

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)

1.За извършване: 
а)на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес30 лв.
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд20 лв.
в)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"20 лв.
г)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд20 лв.
д)(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон50 лв.
 *Забележка. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Таксата по буква "б" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа само в случаите, когато проектите на нотариалните актове са изготвени от поземлената комисия. В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират. 
2.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа10 лв.
 *Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1. 
3.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи20 лв.
 *Забележка. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3. 
4.За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр: 
а)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница10 лв.
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи2 лв.
5.За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес: 
а)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първия подпис5 лв.
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис ев двойния размер по буква „а”
в)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всеки следващ подпис2 лв.
г)(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис10 лв.
д)(нова. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, ев двойния размер на таксата по буква „г”
 *Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно. 
6.За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 
а)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за първата страница3 лв.
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за всяка следваща страница2 лв.
7За даване на справки по нотариалните книги и регистри: 
а)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице2 лв.
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице10 лв.

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица 
Удостоверяван материален интересНотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително30 лв.
от 101 до 1 000 лв.30 + 1,5% за горницата над 100 лв.
от 1001 до 10 000 лв.43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв.
от 10 001 до 50 000 лв.160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв.
от 50 001 до 100 000 лв.480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв.
от 100 000 – 500 000 лв.730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв.1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.
9.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира50% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
10.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира30% от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
 *Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6. 
11.За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събиратаксата по т. 8.
 *Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща. 
12.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира50% от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.
13.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец20 %/месец, но не по-малко от 50 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час) .

14.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За устен правен съвет или консултация8 лв.
15.(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните15 лв.
16.За справки, набавяне на документи, книжа и др.5 лв.
 *Забележка. Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време. 

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17.За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събиратаксата по т. 1.
 *Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира. 
18.За изготвяне на проект на нотариална покана се събиратаксата по т. 3.
19.За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събиратаксата по т. 4.
20.За изготвяне: 
а)на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събиратаксата по т. 8
б)на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събиратаксата по т. 11.
 *Забележка.Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира. 
21.За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събиратаксата по т. 12.
22.За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събираполовината от съответната такса по т. 17 – 21.
 Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава. 
 *Забележка. Таксите по т. 17 – 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус. 

V. Допълнителна нотариална такса

23.За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва: 
а)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време25%
б)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време25%
в)(изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време50%
г)(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена50%
д)(нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установенав двоен размер
София 1142
бул. Евлоги и Христо Георгиеви №89
вх. А, ет. 1 (надпартерен)
тел.: 02 981 68 53
тел.: 02 987 09 50
моб.: 0889 934 466
e-mail: office@ebratoeva.bg
e-mail: e_bratoeva@abv.bg
Webmaster: © Андрей Газибаров, 2011
Valid CSS
Valid HTML 4.01 Transitional