Карта на сайта българска версия[English Version]
Лого на Нотариалната камара
Нотариус Евгения Братоева
Рег. № 547
Софийски районен съд
 
  НачалоЗа насДейностиСправочникКонтакти
 
Нотариални дейности
   

Нотариални дейности

Нотариусът извършва следните дейности, определени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:
 1. Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.). Тези производства винаги завършват с нотариален акт;
 2. Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти. И тук производството завършва с констативен нотариален акт;
 3. Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
 4. Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване действия пред него;
 5. Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и на суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса;
 6. Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа;
 7. Констативни протоколи по Търговския закон;
 8. Завещания;
 9. Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания;
 10. Удостоверяване на съдържание на сайт, снет от интернет пространството с отбелязване на точна дата и час;
 11. Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим;
 12. Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.);
 13. Пълномощни;
 14. Декларации по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др (вж. Формуляри);
 15. Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести; Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.).
София 1142
бул. Евлоги и Христо Георгиеви №89
вх. А, ет. 1 (надпартерен)
тел.: 02 981 68 53
тел.: 02 987 09 50
моб.: 0889 934 466
e-mail: office@ebratoeva.bg
e-mail: e_bratoeva@abv.bg
Webmaster: © Андрей Газибаров, 2011
Valid CSS
Valid HTML 4.01 Transitional